Socires

Socires, officieel Stichting Socires, gelooft dat een goede samenleving waarin mensen kunnen floreren, gebaseerd is op de volgende basisprincipes:

  • Menselijke waardigheid; ieder mens telt;
  • Algemeen welzijn; niemand leeft voor zichzelf;
  • Solidariteit; zorg voor elkaar vanuit de kracht van verbinding;
  • Gedeelde verantwoordelijkheid; meebouwen vanuit eigen kracht.

Socires zet zich als onafhankelijke denktank in voor zo’n goede samenleving. Wij bieden kennis en inspiratie, verbinden organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers in binnen- en buitenland en zijn gericht op het aanjagen van systeemveranderingen. Daartoe organiseren en faciliteren wij platforms voor bezinning, dialoog en samenwerking.

Hoofdlijnen actueel beleid

De komende periode concentreert Socires zich op drie programma’s:

 

[1] Het foodFIRST programma gaat over het voedselvraagstuk als onderdeel van de buitenlandse en ontwikkelingsagenda. Voedsel prijzen en schaarste hangen direct met politieke en maatschappelijke onrust samen. Het programma loopt sinds 2011. Aanleiding toen was de scherpe stijging van voedselprijzen, met daarmee samenhangende politieke onrust in met name zuidelijke landen. Het programma richt zich vooral op de situatie in Afrika omdat daar grote problemen spelen en ook nieuwe kansen liggen. Het gaat erom dat landen zelf de regie hebben over de voedsel- en waardeketen, over de productie en logistiek van akker tot stedelijk huishouden. De idee is dat de Dutch Diamond  een heel goed model is voor het voedselsysteem in een land. Het is het samenspel van overheid, bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs, en maatschappelijke organisaties dat het grote succes van de Nederlandse landbouw heeft gemaakt. In het programma zijn grote publieksmanifestaties georganiseerd, zoals de seminars op de Floriade 2012 in Venlo en drie internationale conferenties in Utrecht, en intensieve expert-seminars, de ‘Vijverbergsessies’. Alle informatie over het programma en komende activiteiten is te vinden op www.foodfirst.eu.

 

[2] Het Finance and the Common Good programma is de voortzetting van het ‘Ethics & Finance’ programma, in welk kader de afgelopen jaren diverse seminars en internationale conferenties zijn georganiseerd, zoals over  ‘The Finance – State – Society Triangle in Europe’. In de komende periode wordt – nu in samenwerking met het Sustainable Finance Lab van de Universiteit Utrecht – de Europese  dimensie verder uitgebouwd, met name in Frankrijk, Duitsland en de Benelux. Zie www.fincomgood.eu voor actuele informatie en www.ethicsfinance.eu voor een videoverslag van de laatst gehouden conferentie.

 

[3] Het programma rond de encycliek Laudato Si’ is in ontwikkeling. Raakvlakken die momenteel geëxploreerd worden: onderwijs (curricula; internationaal); economie en het Rijnlandse model; jongeren en politiek engagement.

 

[4] Het programma Het Goede Gesprek is geworteld in het Rijnlands denken. We onderzoeken en bespreken maatschappelijke verhoudingen en stellen de noodzaak van het goede gesprek tussen uiteenlopende stakeholders aan de orde. Vervolgens organiseren we dit gesprek door middel van dialoogtafels. In deze dialoog staat het kennisnemen van elkaars opvattingen centraal, daarmee wordt gewerkt aan wederzijds vertrouwen (het DNA van Rijnland).

Het Rijnlands denken heeft in een groot deel van continentaal Europa een overlegvorm voortgebracht waarin het welbegrepen eigenbelang van diverse factoren als kapitaal, arbeid, innovatie, duurzaamheid e.d. afgewogen wordt ten opzichte van ieder ander belang en waarbij een evenwichtige keuze in overleg en onderhandelingen wordt gemaakt die recht doet aan alle belangen.

Referenties aan het begrip Rijnland worden in publiciteit en wetenschap regelmatig gemaakt. Socires wil deze aandacht concretiseren. Covid-19 maakte in 2020 eens temeer duidelijk hoe kwetsbaar onze overlegmodellen en ons vertrouwen daarin zijn geworden. Dit programma draagt bij aan het vinden van alternatieven.