Een christelijk-sociaal antwoord op globalisering

De waarden van het christelijk-sociaal denken vormen een onmisbare inspiratiebron om de problemen van de 21e eeuw te lijf te gaan. Dit betoogt Jos van Gennip in een onlangs verschenen artikel in ‘European View’, het periodiek van het Wilfried Martens Centre for European Studies. In zijn visie is het noodzakelijk om de economische en technologische ontwikkelingen die verband houden met globalisering krachtig bij te sturen in de richting van humanisering en herstel van de balans tussen mens en natuur. In het bijzonder wijst hij op de noodzaak om:

  • de ‘financialisering’ van de economie, met de enorme omvang van private en publieke schulden als ernstig symptoom, terug te dringen;
  • te komen tot een meer evenwichtige welvaartsverdeling;
  • actief te sturen in de sfeer van behoud en realisatie van zinvol werk
  • de democratische rechtsstaat beter te verdedigen en te bevorderen;
  • een effectievere bescherming van de natuurlijke leefomgeving te realiseren.

Dit vraagt niet alleen een krachtig optreden van de publieke sector op lokaal, nationaal én internationaal niveau. De oplossingen moeten ook voortkomen uit de eigen inzet van burgers, mede in hun onderlinge verbanden van het maatschappelijk middenveld. Daarvoor is een toekomstgericht en op waarden georiënteerd politiek programma nodig, dat een krachtig weerwoord biedt aan de neo-liberale, etatistische en populistische tendensen die in Europa nu de boventoon voeren.

» Haal de pdf op