Dit programma is geworteld in het Rijnlands denken.
We onderzoeken en bespreken maatschappelijke verhoudingen en stellen de noodzaak van het goede gesprek tussen uiteenlopende stakeholders aan de orde. Vervolgens organiseren we dit gesprek door middel van dialoogtafels. In deze dialoog staat het kennisnemen van elkaars opvattingen centraal, daarmee wordt gewerkt aan wederzijds vertrouwen (het DNA van Rijnland).

 

Het Rijnlands denken heeft in een groot deel van continentaal Europa een overlegvorm voortgebracht waarin het welbegrepen eigenbelang van diverse factoren als kapitaal, arbeid, innovatie, duurzaamheid e.d. afgewogen wordt ten opzichte van ieder ander belang en waarbij een evenwichtige keuze in overleg en onderhandelingen wordt gemaakt die recht doet aan alle belangen.

 

In de sociaaleconomische verhoudingen heeft dit overlegmodel in het recente verleden in landen als Duitsland, België en Nederland gefloreerd. Ook landen als Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Italië hebben hier goede ervaringen mee.

 

In dit model houden (groepen van) mensen rekening met elkaar. Dit in tegenstelling tot het Angelsaksische en neoliberale denken en handelen van de afgelopen jaren. Daarin wordt en werd veel minder rekening gehouden met de andere partij. In literatuur, publicaties en onderzoek wordt vaker naar “Rijnland” verwezen als een oorspronkelijk alternatief voor de huidige situatie waarin de factor kapitaal erg dominant is geworden.

 

Socires start dit programma met steun en financiering van het Kuyperfonds op 1 oktober 2020. Het gaat hier bepaald niet om het reproduceren van een gedateerd overlegmodel. Het gaat om de vraag in welke mate de oorspronkelijke principes en theorie van het Rijnlands denken (in Nederland en Europa) nog zeggingskracht hebben. En of deze in nieuw denken en in nieuwe vormen toepasbaar zijn in onze tijd. Omdat de behoefte aan een alternatief voor het neoliberale model groot is!

 

De activiteiten van het programma (looptijd 2 jaar) zullen bestaan uit:

 

  • Het goede gesprek. Er zullen talloze dialoogtafels worden georganiseerd met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en wetenschap. In dit gesprek, de dialoog, vindt doordenking plaats van de theorie, oriëntatie op het principe en de consequenties daarvan voor het eigen handelen. En daarmee naar we hopen ontwikkelen we uitzicht op een vernieuwende aanpak, een vernieuwd model;
  • We betrekken zoveel als het kan (vertegenwoordigers van) organisaties (maatschappij, bedrijfsleven, overheid en wetenschap) bij het project;
  • Er wordt een samenwerking aangegaan met de Vrije Universiteit te Amsterdam om de wetenschappelijke verankering van theorie en principes te borgen;
  • Afstemming met vergelijkbare initiatieven op het thema Rijnland binnen Nederland wordt nagestreefd, bovendien wordt samenwerking met maatschappelijk-sociale organisaties in Europa gerealiseerd.

 

In de eerste fase van het project (oktober 2020 tot en met maart 2021) wordt de opzet gerealiseerd. Dialoogtafels zullen van april 2021 georganiseerd gaan worden.

 

De verschillende programma’s van Socires sluiten nauw op elkaar aan. Thematische synergie wordt opgezocht en versterkt. Dit programma is vooral verwant aan het programma Finance and the Common Good. Waar mogelijk of nodig wordt vanuit de programma’s samengewerkt.

 

Programmacoördinator is Hans Bruning (h.bruning@socires.nl)